Siop

Chocolate Box

Siop ar-lein yn dod yn fuan ...

cakeEr mwyn archebu Cacen Ddathlu gennym, y cwbl y mae'n rhaid i chi ei wneud yw ein ffonio ar 01248 712 778 neu ddod i'n gweld yn 1 Stryd Cilbedlam, Porthaethwy. NID ydym yn derbyn archebion trwy'r wefan na thrwy e-bost gan fod yr holl fanylion yn cael eu personoli yn ôl eich dewis, sy'n golygu bod angen iddynt gael eu trafod yn bersonol.

Mae arnom angen un wythnos o rybudd i wneud Cacen Ddathlu (ond gall gymryd llai o amser weithiau, felly ffoniwch i holi). Gan ei bod yn bosibl na fydd gennym yr adnoddau i ateb y galw ar adegau brig penodol, archebwch cyn gynted â phosibl er mwyn osgoi cael eich siomi. Mae'n rhaid casglu pob cacen ddathlu sy'n cael ei harchebu.

Cacennau a Llenwadau

Mae ein cacennau'n cael eu gwneud gyda braster llysiau ac yn cynnwys cynhyrchion llaeth. Mae pob un o'n cacennau'n llysieuol.

Sbwng FANILA gyda Jam Mefus a Hufen Menyn
Sbwng FANILA gyda llenwad Lemon Sawrus
Sbwng FANILA gyda hufen menyn siocled
Sbwng SIOCLED gyda llenwad Cyffug Siocled
Sbwng SIOCLED gyda llenwad Cyffug Siocled ac Alcohol
Sbwng SIOCLED gyda llenwad Oren

Alergeddau a Gofynion Deietegol Arbennig

Alergedd i Gnau: Gwneir pob un o'n cacennau mewn cegin lle defnyddir cnau ac, er y cymerir pob gofal, ni allwn ni warantu na fydd ein cacennau'n cynnwys cnau.

Storio ac Oes Silff Cacennau

Ar ôl eu casglu, dylai pob cacen deithio'n fflat yng nghist y car, neu yn un o byllau traed y car. PEIDIWCH â theithio gyda'r gacen ar sedd neu ben-glin rhywun!

Dylid storio pob cacen mewn lle sych ac oer. Peidiwch â storio cacennau yn yr oergell oni bai eu bod yn gacennau hufen llaeth ffres.

Bydd cacennau sbwng a siocled yn cadw am o leiaf wyth niwrnod ar ôl cael eu casglu.

Delweddau Bwytadwy

Gallwn sganio ac argraffu unrhyw ffotograff neu ddelwedd. Sicrhewch eich bod yn rhoi'r ffotograffau neu'r delweddau gorau eu hansawdd i ni gan fod y safon yn dirywio fymryn wrth iddynt gael eu sganio a'u hargraffu.

Dylai unrhyw luniau digidol gael eu darparu ar ffurf jpg.

Telerau Talu

Wrth archebu, bydd blaendal o 50% o'r cyfanswm yn ofynnol, a bydd y gweddill yn daladwy wrth gasglu.

Dim ond arian parod neu gardiau a dderbyniwn. Nid ydym yn derbyn sieciau bellach.

Polisi Canslo

Yn achos cacennau pen-blwydd a chacennau dathlu, bydd ffi weinyddol o £10.00 bob amser yn cael ei chadw 24 awr ar ôl i'r archeb gael ei rhoi ac i'r blaendal gael ei dalu.

Ni fydd ad-daliad yn cael ei roi ar gyfer cacennau sy'n cael eu canslo lai na phum (5) niwrnod cyn y diwrnod casglu.

Y Weithdrefn Gŵynion

Yn y mwyafrif o achosion, gellir cywiro a thrwsio cacennau, gan gynnwys camgymeriadau yn yr arysgrif, ar yr un diwrnod. Mae'n ofynnol i chi roi'r cyfle i ni wneud hyn, a rhaid i chi roi gwybod i ni am y broblem cyn pen un (1) awr o gael eich cacen.

Mae cwynion yn hynod o brin, ac felly rydym yn eu cymryd o ddifrif. Mae'n bosibl y bydd angen ymchwilio ymhellach i rai cwynion, ac efallai na fydd ad-daliad ar unwaith bob amser yn bosibl.

Mewn achos annhebygol o gŵyn, rhaid i gacennau cyfan neu rannau o gacennau gael eu dychwelyd cyn pen tridiau er mwyn sicrhau ein bod yn gallu asesu natur y gŵyn mewn modd teg.

Yr ad-daliad mwyaf a gynigiwn yw gwerth y gacen. Nid oes iawndal pellach ar gael.

 

Chocolate Box Siocled

Cysylltu â Ni

Rydym ar agor ddydd Mawrth-ddydd Gwener 10am-4.30pm, a dydd Sadwrn 10am-4pm

Rhif 1 Stryd Cilbedlam, Porthaethwy, Ynys Môn, LL59 5AL

01248 712 778

post@chocolateboxsiocled.co.uk

Hawlfraint © 2019 Chocolate Box Siocled. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd